You are here

JOGI NYILATKOZAT

1. BEVEZETÉS

Az AC Marca Hungary Kft. ( 2040 Budaörs, Gyár u. 2. Hrsz: 10342/24; cégjegyzékszám: 13-09-096353), a továbbiakban szolgáltató, vagy társaság, vagy adatkezelő), mint Adatkezelő, az alábbi kötelező érvényű jogi nyilatkozatot teszi.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a társaság tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


Az AC Marca Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.


Amennyiben kérdése van, kérjük, azt jelezze elérhetőségeinken és kollégánk megválaszolja azt.

Az AC Marca Hungary Kft. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az AC Marca Hungary Kft. a hatályos jogszabályokkal összhangban a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) jogszabállyal.

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KÖRE

Az AC Marca Hungary Kft. tevékenységének adatkezelései kifejezetten önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Különös esetekben a megadott adatok egy körének kezelését jogszabály teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük jelenlegi és leendő partnereinket, ügyfeleinket.

Ön (mint a honlap használója) a honlap (www.lactovit.hu) használata során az alábbi adatkezelésre vonatkozó szabályokat a honlap szolgáltatásainak igénybevételével magára kötelező érvényűnek ismeri el.

    

Az adatokat kétféle módon gyűjtjük:

 1. A felhasználó által információkéréskor közölt adatok, például elérhetőségi adatok (név, e-mail cím stb.).

 2. Szolgáltatásaink használata során gyűjtött adatok. Arról gyűjtünk adatokat, hogy felhasználóink mely szolgáltatásainkat és miképp használják: például, mikor látogatják egy adott termékünk oldalát, vagy milyen interakcióban használják az oldal tartalmát (adatkezelés célja). Az alábbi adatokat gyűjtjük:


  2.1.   Los-adatok: Minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, a kiszolgálónaplóban automatikusan elmentjük bizonyos adatait. Ezen adatokat egy, a kiszolgálón található, és szabályosan regisztrált fájlba mentjük, ami lehetővé teszi az adatok későbbi feldolgozását abból a célból, hogy kizárólag statisztikai célú mérésekben felhasználhatóak legyenek, és az oldalmegtekintések számáról, a weboldal-látogatások számáról, az oldalak megnyitásának sorrendjéről, az elérési pontokról stb. szóló információkat nyerhessünk ki belőlük.

   

  Ezek az alábbi adatok lehetnek:

 • Részletes információ arról, miként használja (pl. milyen keresőszavakkal éri el) Ön szolgáltatásunkat

 • Az Ön IP-címe (az IP-cím a számítógéphez annak az internetre csatlakozásakor automatikusan rendelt szám),

 • Az Ön által használt eszközről szóló információk, pl. annak hibái, rendszertevékenységei, hardver-beállításai, az Ön által használt böngésző típusa és nyelve, az URL lekérésének dátuma és időpontja.

 A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint a meglátogatott oldal címe. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: 60 nap.

3. Az AC Marca Hungary Kft. ÜGYFÉLKAPCSOLAT-TARTÁSA

Amennyiben fel kívánja venni a Társaságunkkal a kapcsolatot, úgy e tájékoztatóban megadott, és a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a www.lactovit.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található e-mail küldésre alkalmas űrlap használatával léphet kapcsolatba az adatkezelővel.


Az AC Marca Hungary Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

Adatfeldolgozót a társaság nem vesz igénybe.

4. JOGORVOSLAT, ADATBIZTONSÁG, ELÉRHETŐSÉG, EGYEBEK

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: info@marcaceys.hu vagy az AC Marca Hungary Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2. Hrsz: 10342/24)

A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk.

Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük.  A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak AC Marca Hungary Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat.

Továbbá a magyar adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.

Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy az AC Marca Hungary Kft. személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére személyes adatait anonimizáljuk, valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor nyújt az AC Marca Hungary Kft. tájékoztatást. Egyes esetekben bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és/vagy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az adatkezelőt.

Az AC Marca Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Elérhetőségeink:
Postai úton: 
AC Marca Hungary Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2. Hrsz: 10342/24)
Elektronikus levélben: info@marcaceys.hu e-mail címen

Az AC Marca Hungary Kft. által végzett e tájékoztatóban meghatározott adatkezelés ügyfélkapcsolati adatkezelésnek minősül, melyről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján nyilvántartást nem vezet.